20 ක අගනා ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීම ට පානදුර රත්නපුර ප්‍රධාන පාරට පාරට මීටර් 50යි.

Lands 61 views ID: 42126
Rs 1,000,000

Published on 2023-03-07

Description

Scan QR QR CODE
දික්හේන හන්දිය බෝධිරුක්ඛාරාම පන්සල අසල,අසල පදිංචියට ඉතා ඉතා සුදුසු,පර්චස් 20 ක අගනා ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීම ට පානදුර රත්නපුර ප්‍රධාන පාරට පාරට මීටර් 50යි. පර්චස් එකක් ලක්ෂ 10 යි දුරකථන/වට්ස්ඇප් 0741372679

Location

Munagama
Horana
Horana
Kalutara
Sri Lanka
Get directions →
074137xxxx
Dinesh
Dinesh
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074137xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register