සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land For Sale In Sigiriya Share

  • Posted by Dayawathi
  • Published date: January 6 2022 9:24 am
    • Sigiriya, Matale

සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land For Sale In Sigiriya


සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක්

මනරම් පරිසරයක පිහිටි අක්කර දෙකක තැනිතලා ඉඩම
සීගිරිය පෙනෙන දුරින්
සීගිරි අස්න සංචාරකය හෝටලයට යන පාරෙන්
සංචාරක ව්‍යාපාරයට හොටෙල් සංකීරණයකට නිවාඩු නිකේතනයකට
නිදහසේ ඉන්න කැමති කෙනෙකුට

අඩි 20 පාරවල්
නල ජලය
විදුලිය

අක්කර දෙකම සාධාරණ මිලකට
අමතන්න

0763867265 Dayawathi

සීගිරියෙන් හොදම ඉඩමක් Land For Sale In SigiriyaShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings