මාතලේ රතලවැව අගනා ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට Share

  • Posted by Dinuka
  • Published date: May 9 2022 5:46 am
    • Palapathwela, Matale

මාතලේ රතලවැව අගනා ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට


මාතලේ රතලවැව අගනා ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට
ජලය
විදුලිය
නිරවුල් ඔප්පු
පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින්
පලාපත්වල නගරයට කි.මි.4 යි
0718750090
පර්චසය 72000 සිටShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings