තේ ඉඩමක් විකිණීමට නිවිතිගල Share

  • Posted by Janaka
  • Published date: January 25 2023 1:18 pm
    • Nivitigala, Ratnapura

තේ ඉඩමක් විකිණීමට නිවිතිගල


වසර 3ක් පමන වයස අක්කර 2.5 ඉඩමක් නිවිතිගල නගරයේ .
විදේශ ගතවන බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍ය වේ .
අක්කරය රුපියල් ලක්ෂ 27කි.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings