තඹුත්තේගම නගරයට ආසන්නයේ නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට Share

  • Posted by G.G. T. P. pitawala
  • Published date: February 3 2022 1:47 pm
    • Tambuttegama, Anuradhapura

තඹුත්තේගම නගරයට ආසන්නයේ නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට


වායු සමීකරණය කරන ලද ( A C) නිදන කාමර 01
බාත්රූම් 01
මුළුතැන්ගෙය
කෑම කාමරය සහිතයි. ඉඩම වටා තාප්පය බැද ඇත. ජලය විදුලිය සහිතයිShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings