ඉඩමක් විකිණීමට - සේනපුරින් Share

  • Posted by Sulakshana
  • Published date: December 23 2021 10:34 am
    • Senapura, Anuradhapura

ඉඩමක් විකිණීමට - සේනපුරින්


අක්කර 1 ක මඩ ඉඩම
අක්කර 1.5 ක ගොඩ ඉඩම
පොල් ගස් 100ක් පමණ හා තේක්ක ගස් 30 ක් පමණ ඇත.
සින්නක්කර ඔප්පු සහිතව
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings