මාතලේ රතලවැව අගනා ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට

Lands 18 views ID: 36730
Rs 840,000

Published on 2022-05-09

Description

Scan QR QR CODE
මාතලේ රතලවැව අගනා ඉඩම් කොටස් කිහිපයක් විකිණීමට ජලය විදුලිය නිරවුල් ඔප්පු පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමගින් පලාපත්වල නගරයට කි.මි.4 යි 0718750090 පර්චසය 72000 සිට

Location

Palapathwela
Matale
Get directions →
071875xxxx
Dinuka
Dinuka
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071875xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register