බදුල්ල නගරයට විනාඩි 05 දුර 03 km.ඉක්මනින් විකිනිමට.

Lands 52 views ID: 45490
Rs 390,000

Published on 2023-09-16. Modified on 2023-09-16.

Description

Scan QR QR CODE
බදුල්ල නගර සීමාවට ආසන්නව නගරයට 03KM සහ විනාඩි 05 .පාසල්,රෝහල්,රජයේ ආයතන,සුපිරි වෙලද සැල් සහ ඌව වෙල්ලස්ස වි.වි ඉතා ආසන්නව අගනා පර්චස් 16 ප්‍රදාන මාර්ගයට මුහුනලා පිහිටා ඇත.බදුල්ල හිදගොඩ පන්සල අසල සිට කුට්ටයගොල්ල මාර්ගයේ 01KM දුරින් පිහිටා ඇත.සින්නක්කර ඔප්පු.දුරකතන 0772867184

Location

Badulla
Badulla
Sri Lanka
Get directions →
077286xxxx
Priyantha helkumbura
Priyantha helkumbura
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077286xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register