ගම්පහ කිරිදිවැල ප්‍රදේශයේ පාරට 1km පචස් 161 ක්

Lands 1 views ID: 41535
Rs 100,000

Published on 2023-02-05

Description

Scan QR QR CODE
ගම්පහ කිරිදිවැල ප්‍රදේශයේ පචස් 161 ( අක්කරයක්) විකිනීමට * ප්‍රධාන පාරට 1km *අඩි 20 කන්ටේනර් යා හැකි මාරගය * ජලය, විදුලිය, ඉඩකඩ * සිංනක්කර ඔප්පු..නිරවුල් # පචස් 1 ක් ru .100000 පමණි * ඔබට 50 lkr ගෙවා ඉතුරු මුදල ගිවිසුම් ගතව ගෙවිය හැකිය * ඔබට රථ වාහනයක් හා ඉතිරිය මුදලින් ගෙවිය හැකිය # ව්‍යාපාර ස්තාන...

Location

Kirindiwela
Gampaha
Get directions →
075605xxxx
Janith
Janith
1 active listings
Last online 1 month ago
Registered for 1+ month
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
075605xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register