රාගම නිවසක් විකණීමට ඇත. Share

  • Posted by Samith Gayan
  • Published date: September 22 2022 4:57 pm
    • Ragama, Gampaha

රාගම නිවසක් විකණීමට ඇත.


රාගම රෝහලට 2 KM
හොරපේ දුම්රිය නැවතුම්පොළ ට 600M
කිරිබත්ගොඩ නගරයට 4 KM
තුඩුවෙගෙදර පාරට මුහුණලා නිවස ඉදිකර ඇත.
0779882535, 0764485722.


Land size : 6 perch


11,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings