යුවළකට සුදුසු කුඩා නිවස සහිත ඉඩම විකිණීමට Share

  • Posted by A.P.G Hansamali
  • Published date: April 30 2022 7:25 pm
    • Kadawatha, Gampaha

යුවළකට සුදුසු කුඩා නිවස සහිත ඉඩම විකිණීමට


කඩවත ඩිපෝව අසළ සූරිපාලුව පාරේ පිහිටි පර්චස් 7.5 ක ඉඩම සහිත නිවස ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ........


Land size : 7..5 perch


6,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings