බේරුවල නගරයට ආසන්නව දෙමහල් නිවසක් සහ අංගසම්පූර්ණ කඩ කාමරයක් මුලු භුමි ප්‍රමාණය පර්චස් 22 Share

  • Posted by Yasas Praveen
  • Published date: January 22 2022 11:34 am
    • Beruwala, Kalutara

බේරුවල නගරයට ආසන්නව දෙමහල් නිවසක් සහ අංගසම්පූර්ණ කඩ කාමරයක් මුලු භුමි ප්‍රමාණය පර්චස් 22


LKR30000000

**නිවස**
##පහල මහල##
වර්ග අඩි 200ක කාමර 1යි
වර්ග අඩි 100ක කෑම කාමර 1යි
වර්ග අඩි 300ක විසිත්ත කාමර 1යි
වර්ග අඩි 100ක මුලුතැන් ගෙයයි පිටත මුලුතැන්ගෙයයි
නාන කාමරයයි

##ඉහල මහල##
වර්ග අඩි 90ක නිදන කාමර 1යි
වර්ග අඩි 120ක නිදන කාමර 2යි(වැඩ නිම කර නොමැත)
නාන කාමරයයි (වැඩ නිම කර නොමැත)
ඉදිරි පස සහ පිටුපස බැල්කනි 2යි

***කඩ කාමරය***
වර්ග අඩි 300ක වෙලදසැලයි
වර්ග අඩි 160ක නිදන කාමරයයි
වර්ග අඩි 180ක ගබඩා කාමර 1යි
මුලුතැන්ගෙයක් සහ නාන කාමරයක්

දුරකථන අංක-0760540838/0783981989
මිල පිලිබඳ එකගත්වයකට සාකච්ඡා කල හැක


Land size : 22 (purchases)


30,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings