පර්චස් 90ක නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට Share

  • Posted by Ruwani
  • Published date: October 30 2021 11:03 am
    • Matara, Matara

පර්චස් 90ක නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට


යටියන මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයට හා කැකනදුර නගරයටත් ඉතා ආසන්න පර්චස් 90ක නිවස සහිත ඉඩමක් හා ඉදිකරමින් පවතින දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් (ව්‍යාපාරයකට ඉතා සුදුසු ) විකිණීමට


Land size : Perch 90


3,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings