නුවර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අසළ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට.. Share

  • Posted by Malshan
  • Published date: March 23 2022 6:14 pm
    • Kadugannawa, Kandy

නුවර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අසළ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට..


කඩුගන්නාව නගරය ආසන්නයේ කොළඹ නුවර මාර්ගය අසළ ව්‍යාපාරයකට සුදුසු දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ඉතා ඉක්මනින් අඩු මුදලකට විකිණීමට ඇත.

*හේනාවල දුම් රිය ස්ථානයට මීටර 30 කි.
*හේනාවල බස් නැවතුම්පළට මීටර 50කි.
*මුදල් කතා කළ ගත හැකිය.


Land size : 1.7 perches


3,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings