නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට මොණරාගල Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: September 28 2020 9:03 pm
    • Monaragala, Moneragala

නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට මොණරාගල


මොණරාගල පොතුවිල් මාර්ගයේ වැලියාය (4km මොණරාගල, 2km මොණරාගල මූලික රෝහල) ඉන්ධන පිරවුම් හල අසල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති නව නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට. විදුලිය - ජලය පහසුකම් ලබාගෙන ඇත. පොල් හා තැඹිලි ගස් කිහිපයක් හා ගම්මිරිස් වගාවක් ඇත.


Land size : 18 Perch


Rs 4,150,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings