නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට අැත. කිරිල්ලවල Share

  • Posted by Nadeesha
  • Published date: October 3 2022 5:49 pm
    • Kadawatha, Gampaha

නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට අැත. කිරිල්ලවල


විමසීම් -
078 1 406 980
071 6 437 665
කඩවත, කිරිල්ලවල ,වෑබඩ පාරේ ගොඩනගමින් පවතින නිවසක් සහිතව පර්චස් 22ක ඉඩමකි.


Land size : පර්චස් 22


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings