නිවසක් විකිණීමට ... Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: March 28 2017 9:13 pm
    • Puttalam, Puttalam

නිවසක් විකිණීමට ...


පුත්තලම අනුරාධපුර පාරේ සිට මිටර 500ක් දුරින් පර්චස් 40ක් ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට තිබේ
කාර්පට් පාර, තෙකලා විදුලිය , නල ජලය , දුරකතන සහිතය ...නිවස ඉදිරිපස, සාලය හා නාන කාමරය ටයිල් කර තිබේ ....
නිදන කාමර 3, ගබඩා කාමර 1, නාන කාමර 1, මුලුතැන්ගෙය සහිතය ..


Contact Number: 0322267905


Rs 5,000,000Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"