දෙමහල් (පළමු මහළ නිම කළ) නව නිවස විකිණීමට - කැළණිය Share

  • Posted by Ashoka Kulathunga
  • Published date: November 22 2022 11:02 pm
    • Kelaniya, Gampaha

දෙමහල් (පළමු මහළ නිම කළ) නව නිවස විකිණීමට - කැළණිය


බියගම පාරේ කැලණිය රජ මහා විහාරයට 2KM පමණ දුරින් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි පර්.16ක ඉඩමක ඉදි වන දෙමහල් නව නිවස (අඩක් නිම වූ) විකිණීමට ..පිරිසිදු ඔප්පු .. වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිමවා ඇත.

@ නිදන කාමර 5 (2ක් පහළ සම්පුර්ණයි)

@ බාත් රූම් 2(1ක් පහළ සම්පුර්ණයි)

@ Living & Kitchen Area

@ Parking Area

@ Garden

* වර්ග අඩි 2500 පමණ

*කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට - 6km.

* Kiribathgoda -3km.

* Close to Supermarkets (Keels 800M, Petrol Sheds (1-2 KM)


Land size : 16 P


22,500,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings