තoගල්ල නගරයට ආසන්නව විරකැටිය පාරේ නිවසක් ව්කිනිමට Share

  • Posted by SP Yaddehige
  • Published date: June 28 2021 9:10 am
    • Tangalla, Hambantota, Sri Lanka

තoගල්ල නගරයට ආසන්නව විරකැටිය පාරේ නිවසක් ව්කිනිමට


තoගල්ල විරකැටිය ප්‍රධාන පාරට මිටර් 50 දුරින් පිහිටි පර්චස් 15 සින්නක්කර ඔප්පු සමඟ ඉඩමක් සමඟ නිවසක් ව්කිනිමට ❤ තoගල්ල නගරයට කි ම් 2 ය් අදිවෙගි පිවිසුමට ආසන්නව ඉඩම පිහිට ඇත ❤ කාමර 4 ක් බාත්රැම් 1 සාලය මුලුතැන්ගේ වැරැන්ඩාව කැමකාමරය සමඟ අන්ගසම්පුර්න වට තාප්පය සමඟ නිවසක් ❤ සියලුම ව්ස්තර මිලගනන් කතාකරන්න 0762407650 whatssap දුරකථන අන්කයට කතාකරන්න ස්තුතිය්
Rs 7,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings