ගිනිගත්හෙන තීනීයගල අංග සම්පුර්ණ නිවසක් විකිණිමට ඇත. Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: April 4 2021 1:18 pm
    • Hatton, Nuwara Eliya

ගිනිගත්හෙන තීනීයගල අංග සම්පුර්ණ නිවසක් විකිණිමට ඇත.


ගිනිගත්හේන ම.ම විද්‍යලයට මිටර් 600,ගිනිගත්හේන ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට මිටර් 700 ,ගිනිගත්හේන නගරයට 1km,කාපට් පාර, නිදන කාමර 03ක් ,බාත්රුම් සහිත අංග සම්පුර්ණ නිවසක් සමග පර් 20 ඉඩම විකිණිමට ඇත.


Land size : පර් 20


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings