ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්. Share

  • Posted by roshen
  • Published date: August 27 2021 2:23 pm
    • Galle, Galle

ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.


පර්චස් 33

කාමර 5

සාල 3

කුස්සිය

ගෘහ භාණ්ඩ කිහිපයක් සමඟ

පිරිසිදු ළිං ජලය සහ තෙකලා විදුලිය

පොල්, දෙල්, පලතුරු ගස් සමඟ

නිදහස් වටපිටාව

15m දුරින් සිල්ලර කඩ, ඔසුසල් සමඟ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්

2km දුරින් බැංකු

මිනිත්තු 15n අධිවේගී මාර්ගයට.

ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.

මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැකිය.

ලක්ෂ 95

උඩුගම ගාල්ල ප්‍රධාන පාරේ තෙල්ලඹුර දඩපිටියවත්ත හන්දිය අසල

මාකුඹුර සිට 1km උඩුගම දෙසට


Land size : 33


9,500,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings