කළුතර කටුකුරුන්ද නව නිවස Share

  • Posted by Mahen Chinthaka
  • Published date: June 21 2022 10:02 am
    • Kalutara, Kalutara

කළුතර කටුකුරුන්ද නව නිවස


◾කළුතර නාගොඩ හෙද පුහුණු පාසලට හා boswell ජාත්‍යන්තර පාසලට 100m දුරින් අලුතෙන්ම නිමවන ලද තට්ටු 3ක හුරුබුහුටි නිවස ඉක්මනින්ම විකිණීමට ඇත
◾පර්චස් 8.6
◾නිවස යට මහල සාලය නිදන කාමර 1ක් සහ බාත්රුම් එක
◾සම්පූර්ණ යට මහල ටයිල් කර ඇත දෙවන මහල සහ තෙවැනි මහල සැලැබි එක පමණක් දමා ඇත
◾නිවස වටා ම තාප්පය බැඳ ඇත
◾විදුලිය ජලය සියලු අනුමත සැලසුම්
◾මිල ලක්ෂ 122
◾ 0706700627


Land size : 8.6


12,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings