ඉමදුව අහංගම පාරේ කොදගොඩ ඉඩමක් විකිනීමට ඇත Share

  • Posted by Pasindu
  • Published date: June 17 2021 7:51 am
    • lmaduwa, Galle

ඉමදුව අහංගම පාරේ කොදගොඩ ඉඩමක් විකිනීමට ඇත


ඉමදුව අහංගම පාරේ කොදගොඩ ප්‍රධාන පාර අයිනෙන් නල ජලය සමග දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණේ මිල ගනන් කතා කරගත හැක


Land size : පර්චස් 7


2,500,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings