මෙම නිවස මුදල් හදිස්සියකට විකිණීම

House for Sale 77 views Used Sell ID: 46675
Rs 5,000,000

Published on 2023-11-30. Modified on 2023-12-02.

Description

Scan QR QR CODE
නාන කාමර 1 යි නිදන කාමර 4 යි කෑම කාමරය ඇතුලු සම්පූර්ණ නිවස නලලිදක් මගින් පැය 24 පුරා ජලය ඇත ඇයි පැනල් සිවිලිම ගසා බිමට සම්පූර්ණ ටයිල් අල්ලා ඇත නිවසට එන පාරට ප්‍රධාන පාරේ පිට සිමෙන්ති ගල් අල්ලා ඇත විදුල ගල් සහ තනකොල වලින් සකස ඇත නාඋල සිට ඇලහැර පාරේ නාඋල සිට කි . මි . 7ක් දුරින් නිවස ...

Location

Naula
Central
Sri Lanka
Get directions →
075 116 xxxx
Gamini
Gamini
5 active listings
Last online 2 months ago
Registered for 2+ months
Seller's profile All seller items (5)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
075 116 xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register