මාතලේ පලාපත්වල නිවසක් ව්කිනිමට ඇත

House for Sale 68 views Sell ID: 42484
Rs 5,800,000

Published on 2023-03-25

Attributes

Contact Number 0771770564
Land size Sri Lanka

Description

Scan QR QR CODE
කාමර 3 නාන කාමර 1 කුස්සිය පර්චස් 15 සින්නක්කර ඉඩම A9 මර්ගය අසල

Location

Palapathwela
Matale
Sri Lanka
Get directions →
077177xxxx
roshan
roshan
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077177xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register