මහනුවර ,පල්ලේකැලේ ප්‍රදේශයේ (මහනුවර නගරයට 9 km ) පිහිටා ඇති මෙම නිවස විකිණිමට .

House for Sale 100 views ID: 40119
Rs 9,500,000

Published on 2022-11-25

Attributes

Land size 30 perch

Description

Scan QR QR CODE
????️මහනුවර ,පල්ලේකැලේ ප්‍රදේශයේ (මහනුවර නගරයට 9 km ) පිහිටා ඇති මෙම නිවස විකිණිමට ඇත. ????️ප්‍රධාන පාරේ සිට 1 km දුරින් පිහිටා ඇත.(බස් ගමන් ගන්නා අතුරු පාරක් යාබදව) ????ඉඩම පර්චස් 33 ????දර්ශනීය වෙලකට යාබදව නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත. ????නිවසට පිවිසීමට අඩි 10 කාපට් පාර. ????කාමර දෙකක් ,කුස්සිය , කෑ...

Location

Kundasale
Kandy
Get directions →
072072xxxx
U.W.Adikarinayake
U.W.Adikarinayake
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
072072xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register