නිවස සමඟ ඉඩම විකිණීමට මොණරාගල

House for Sale 56 views ID: 28559
Rs 4,150,000

Published on 2020-09-28. Modified on 2020-09-28.

Attributes

Land size 18 Perch

Description

Scan QR QR CODE
මොණරාගල පොතුවිල් මාර්ගයේ වැලියාය (4km මොණරාගල, 2km මොණරාගල මූලික රෝහල) ඉන්ධන පිරවුම් හල අසල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති නව නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට. විදුලිය - ජලය පහසුකම් ලබාගෙන ඇත. පොල් හා තැඹිලි ගස් කිහිපයක් හා ගම්මිරිස් වගාවක් ඇත.

Location

Monaragala
Moneragala
Get directions →
071653xxxx
Anonymous
Anonymous
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071653xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register