නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට තංගල්ල

House for Sale 152 views Used Sell ID: 42498
Rs 9,600,000

Published on 2023-03-26

Attributes

Contact Number 0772022418
Land size 20 පර්චස්

Description

Scan QR QR CODE
නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට (තංගල්ල) 0772022418 * ඉඩම- පර්චස් 20 * නිවස- කාමර 02, සාලය, කෑම කාමරය, කුස්සිය හා ඇතුලත නාන කාමරය සමග පහත මහල අංගසම්පූර්ණයි. * කොන්ක්‍රීට් වහල, ඉහල මහල සාදා නැත. * පිටතින් පඩි පෙල සාදා ඇත. * නිවස සාදා තිබෙන්නේ ඉඩමේ පැත්තකට වීමටයි.(පර්චස් 8ක පමණ) * ඉතිරි ඉඩමේ ඉදිකිරීමක් හෝ ගෙව�...

Location

Tangalla
Hambantota
Sri Lanka
Get directions →
077202xxxx
Asanka
Asanka
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077202xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register