නිවසක් විකිණීමට-අලුත්ගම කාලවිල පාර

House for Sale 40 views ID: 41992
Rs 4,500,000

Published on 2023-02-26

Description

Scan QR QR CODE
Land-පර්චස් 14 හමාරයි සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු කමර 3 විශාල සාලය මුලුතැන්ගෙය නානකාමර 1 . . අලුත්ගම කාලවිල පාරට මුහුනලා,අලුත්ගම නගරයට 4 km දුරින්,නිස්කලංක වටපිටාවක,විදුලිය සහ මාර්ගගත ජලය නිවස බලා මිල ගනන් සාකච්චාකල හැක.

Location

Alutgama
Kalutara
Get directions →
076483xxxx
Malindu Nimsara
Malindu Nimsara
1 active listings
Last online 6 months ago
Registered for 7+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076483xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register