කහතුඩුව - නිවස සමග ඉඩම පර්චස් 13.5

House for Sale 57 views Used Sell ID: 43079
Check with seller

Published on 2023-04-28. Modified on 2023-04-28.

Attributes

Contact Number 0775575413
Land size 13.5

Description

Scan QR QR CODE
කහතුඩුව හෝමාගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා නිවස සමග ඉඩම පර් චස් 13.5 ව්‍යාපාර හො පදිංචියට සුදුසු ඉඩම මුදල් හදිසියකට විකුනනු ලැබේ. කහතුඩුව අධිවෙගී පිවිසුමට 500m. කහතුඩුව හන්දියේ සිට 300m. හොරණ කොලඹ 120 ප්‍රධාන මාර්ගයට 300m. සාලය, කාමර 3, කෑම කාමරය , කුස්සිය , එලිය කුස්සිය , නාන කාමරය , එලිය නාන ක�...

Location

Homagama
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
077557xxxx
Kumara
Kumara
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077557xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register