????කඩවත නගරයට නුදුරින් පර්චස් 9.13ක අංගසම්පූර්ණ නිවසක් (ඉක්මණින්) විකිනීමට ඇත.

House for Sale 32 views Used Sell ID: 45396
Rs 8,500,000

Published on 2023-09-09. Modified on 2023-09-09.

Attributes

Contact Number 0763977155
Land size 9.13 P

Description

Scan QR QR CODE
????කඩවත නගරයට නුදුරින් පර්චස් 9.13 ක අංගසම්පූර්ණ නිවසක් (ඉක්මණින්) විකිනීමට ඇත. ???? කඩවත නගරයට 900m කි. ???? කඩවත හයිවේ පිවිසුමට 1.2 km කි. ???? රාගම නගරයට 3.5 km කි. ???? කාමර 03 ක්, නානකාමර 02 ක් (සේවක කාමරයක්ද සහිත) අංගසම්පූර්ණ නිවස වටා තාප්ප සහ ගේට්ටු යොදා ඇත. ???? නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි. ???? විකුණුම් මිල - 9000000/= ...

Location

Kadawatha
Gampaha
Sri Lanka
Get directions →
077465xxxx
Poornima
Poornima
1 active listings
Last online 2 weeks ago
Registered for 3+ weeks
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077465xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register