කඩවත නගරයට නුදුරින් තනිමහල් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට…

House for Sale 60 views ID: 41736
Free

Published on 2023-02-14

Attributes

Land size පර්චස් 16.12

Description

Scan QR QR CODE
කඩවත නගරයට නුදුරින් තනිමහල් නිවසක් සහිත ඉඩම ඉඩමේ වටිනාකම පමණක් සලකා විකිණීමට ඇත. ◼️ ඉඩම පර්චස් 16.12 යි. ◼️ කොළඹ - නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට 650 m පමණි. ◼️ කඩවත - රාගම (222) ප්‍රධාන මාර්ගයට 600 m ◼️ මහර - දළුපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට 800 m ◼️ කඩවත නගරයට 1.5 km ◼️ කඩවත අධිවේගී පිවිසුම් මාර්ගයට 2 km ◼️ කිරිබත...

Location

Kadawatha
Gampaha
Get directions →
078326xxxx
Darshana Lakmal
Darshana Lakmal
1 active listings
Last online 9 months ago
Registered for 9+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
078326xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register