කටුගස්තොට, කොණ්ඩදෙනිය මාර්ගයේ පිහිටි ඉඩම සමග නිවස විකීනීම

House for Sale 26 views ID: 40022
Rs 10,875,000

Published on 2022-11-20

Attributes

Land size 14

Description

Scan QR QR CODE
ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති නිරවුල් තැනිතලා සින්නක්කර ඉඩම, කාමර 2, සාලය, කෑම කාමරය, නාන කාමරය සමග පොඩි නිවසක් ඇත. පිටුපසින් තට්ටු තුනකට ගොඩනැගිල්ලක් සෑදීම සදහා ගොඩනැගිලි සැලැස්ම (house plan) අනුමත කර ඉඩමේ පිටුපස සිට කොන්ක්‍රීට් කණු දමා ඇත. ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි. (කඩ සාප්පු, හාඩ�...

Location

Katugastota
Kandy
Get directions →
077855xxxx
Mrs. Deepa Dilrukshi
Mrs. Deepa Dilrukshi
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077855xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register