අගනා නිවස සමඟ ඉඩම ඉක්මණින් විකිණීමට කඩවත

House for Sale 46 views ID: 21376
Rs 7,000,000

Published on 2019-06-19. Modified on 2019-06-19.

Attributes

Land size 24.5 perch.

Description

Scan QR QR CODE
කඩවත අධ්වේගී පිවිසුමට විනාඩි 5න් අනර්ග නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත. පර්චස් 24.5 විශාල ඉඩම සියලු වැඩ අවසන් කාමර 4යි නාන කාමර 1ක් සහිත අලංකාර නිවස. පදිංචියට හොදම තැන. විදේශ ගත වන නිසා විකිණීමට.

Location

Kadawatha
Gampaha
Get directions →
071094xxxx
Anonymous
Anonymous
4 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071094xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register