අංග සම්පූර්ණ නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

House for Sale 77 views Used Sell ID: 42962
Rs 12,000,000

Published on 2023-04-21

Attributes

Contact Number 0743434249
Land size 17

Description

Scan QR QR CODE
*බස්නාහිර පළාත *ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය *20 කණුව, කුරණ කටුනායක *කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරු පාර, ග්‍රාමෝදය මාවත. *17 pchs ඉඩම සහ නිවස * නිදන කාමර 3 යි *විසිත්ත කාමරය *කෑම කාමරය *මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමරය * පිටත වැසිකිළිය * 11×33 වෙරන්ඩා ● *කොළඹ-මීගමුව ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 500* ● *කටුනායක ජාත්‍...

Location

Katunayake
Gampaha
Sri Lanka
Get directions →
074343 xxxx
Ranjith Randeniya
Ranjith Randeniya
1 active listings
Last online 5 months ago
Registered for 5+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074343 xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register