හොරණ "perth paradise" හි අගනා කුලි නිවස Share

  • Posted by Vinoka perera
  • Published date: November 2 2021 5:52 pm
    • Horana, Kalutara

හොරණ "perth paradise" හි අගනා කුලි නිවස


හොරණ​, පෝරුවදන්ඩ පර්ත් පැරඩයිස් නිවාස සංකීර්ණයෙහි ඉතා අලංකාර වායු සමීකරණය කල අංග සම්පූර්ණ සුඛෝපබෝගී නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ.

* නිදන කාමර 2
* සෑම නිදන කාමරයකටම යාබද නාන කාමර සහිතයි
* තාප්පයෙන් වටකරන ලද පර්චස් 12 ක ඉඩම​
* ආරක්‍ෂිත ඉදිරිපස ගේට්ටුව​
*වාහන නවතා තැබීමේ පහසුව
* හොරණ නගරයට කි.මී, 8.
* හොරණ රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව​
* බොඩි ලයින් අඟලුම් කම්හල ඉදිරියෙන්
* ඉතා අලංකාර සාමකාමී පරිසරය​

මාසික කුලිය රු. 30,000

විමසන්න: පෙරේරා 0784497288
30,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings