හොරණ තක්ෂිලා උයන, නිවසක් කුලියට Share

  • Posted by Mangalika
  • Published date: May 9 2022 6:37 am
    • Horana, Kalutara

හොරණ තක්ෂිලා උයන, නිවසක් කුලියට


නිස්කලංක නේවාසික පරිසරය
හොරණ නගරයට කිලෝමීටර තුනහමාරකි
නිදන කාමර තුනක්
උණුවතුර සහිත නාන කාමරය
අමතර පිටත වැසිකිළිය
විසිත්ත කාමරය
කෑම කාමරය
ආලින්දයක් සහිත පෝටිකෝව
නල/ලිං ජලය
නිරීක්ෂණය සදහා වේලාවක් වෙන්කර ගැනීමට අමතන්න
25,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings