රත්නපුර නවනගරයට ආසන්න නිවසක් කුලියට Share

  • Posted by Chamikara Kuladam
  • Published date: June 7 2019 1:28 pm
    • Ratnapura, Ratnapura

රත්නපුර නවනගරයට ආසන්න නිවසක් කුලියට


රත්නපුර නවනගරයට ආසන්න, කැටලියන්පල්ල ප්‍රදේශයේ දෙමහල් නිවසකි.
පහත මහලේ නිදන කාමර 02, සාලය, කෑම කාමරය, මුළුතැන්ගෙය, අටෑච් බාත්රූම්, සේවක වැසිකිළිය සහිතව රු. 20,000.00
ඉහළ මහලේ බැල්කනිය, නිදන කාමර 02, සාලය, පැන්ට්‍රිය, අටෑච් බාත්රූම්, සේවක වැසිකිළිය සහිතව රු. 22,500.00
ආරක්ෂිත වැට, ගේට්ටු, වාහන දෙකකට ගරාජ් පහසුකම් ඇත.
Rs 42,500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings