මාසික කුලියට නිවසක්, මොරටුව, මොරටුමුල්ල Share

  • Posted by Waruna Jayanath
  • Published date: April 21 2022 9:56 pm
    • Moratuwa, Colombo

මාසික කුලියට නිවසක්, මොරටුව, මොරටුමුල්ල


( මොරටුව - පිළියන්දල පාරට 250 m. ගාලුපාරට 1.5 Km - කටුබැද්ද කැම්පස් 1 Km. සියලු ප්‍රධාන බැංකු හා සුපිරි වෙළෙඳසැල් 500 m ඇතුළත. පර් 13 ක ඉඩම හා නිස්කලංක පරිසරය.
හිමිකරු - 0714454540
ටයිල් කළ මැදසාලය ( වර්ග අඩි 21.6x14 ) නිදන කාමරය 3 යි. කුස්සිය කොටස් දෙකයි. ( පෝරණුව සහිත කුස්සියක් වෙනම ඇත ) නාන කාමරය හා ඇතුළත වැසිකිලිය, පිටත වැසිකිලිය, ඉස්තෝප්පුව, වාහන ගරාජය. ඉඩ කඩ ඇති මිදුල. රු. 32,000 යි. මාස තුනක Key Money.
32,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings