මාකොළ/කිරිබත්ගොඩ අරලිය උයනේ Share

  • Posted by K.G.C. Jayanandana
  • Published date: October 4 2021 7:39 am
    • Kiribathgoda, Gampaha

මාකොළ/කිරිබත්ගොඩ අරලිය උයනේ


මාකොළ/කිරිබත්ගොඩ අරලිය උයනේ පිහිටි නිදන කාමර 2, නාන කමර 2, විශාල විසිත්ත කාමරය, බැල්කනි 2 සහ වෙන්කරන ලද වාහන නැවතිමේ පහසුකම් සහිතව ව.අ. 1150 ක් වන උඩුමහලේ ඇති නිවස වැදගත් රැකියාවක් කරන පවුලක් සදහා කුලියට දිමට තිබේ. අත්තිකාරම් මුදල මාස 3ක පමනී. විමසිම් 0772111926/0777071363
25,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings