නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට දීම සදහා Share

  • Posted by කේ.යූ.එම්.එස්.ප්‍රේමරත්න
  • Published date: June 27 2022 3:18 pm
    • Pilimatalawa, Kandy

නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට දීම සදහා


මහනුවර පේරාදෙණිය නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේ මහනුවරට විනාඩි 15ක් සහ පේරාදෙණියට සහ පිළිමතලාවට විනාඩි 10කදී ළගා විය හැකිය
පර්චස් 15ක ඉඩම
කාමර දෙකක් සහ නාන කාමර ඇතුලතින් හා පිටතින් දෙකක් ඇත
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් පවතී
දුරකථන පහසුකම් පවතී
30,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings