උඩුමහල් නිවසක් කුලියට දීමට ඇත Share

  • Posted by R.Kulatunga
  • Published date: July 5 2022 12:05 pm
    • Kadawatha, Gampaha

උඩුමහල් නිවසක් කුලියට දීමට ඇත


කඩවත,මහර,ජිනසේන මාවත හි පිහිටි කාමර තුනකින් යුත් උඩුමහල් නිවසක් මෙලෙස කුලියට දීමට ඇත.
නුවර පාරට 200m ක් නුදුරින් පිහිටා තිබේ.
32,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings