මහර දලුපිටිය නිවසක් කුලියට ද්මට අත

House for Rent 6 views ID: 41544
Rs 32,000

Published on 2023-02-06

Description

Scan QR QR CODE
නිදන කාමර 3 නාන කාමර 1 මුලුතෙන්ගේය වාහන 3ක්‌ නැවත්වීමට ඉඩකඩ සිවිලිම, නල ජලය, විදුලිය උණු වතුර පහසුකම්කඩවත පිටකොටුව නො 261මාර්ගයට 100ම කඩවත අදිවේග මාර්ගයට 3km කොළබ මිගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයට 6km රාගමට6km keels, cargills සුපිරි වෙලදසෙල් වලට ඉතා අසන්න

Location

Kadawatha
Gampaha
Get directions →
071328xxxx
Dinusha
Dinusha
1 active listings
Last online 4 months ago
Registered for 4+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071328xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register