නිවස සමග ඉඩම විකිනීමට

House for Rent 31 views ID: 45241
Rs 7,500,000

Published on 2023-08-31. Modified on 2023-09-01.

Attributes

Contact Number 0716007928

Description

Scan QR QR CODE
පර්චස්-48 නිවස සමග ඉඩම (සින්අක්කර ඔප්පු) විදුලිය ඇත ජලය ඇත ඇගල්ඔය අයගම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා 0716007928 0702800243 විමසන්න

Location

Delmella
Kalutara
Sri Lanka
Get directions →
070463xxxx
Nadeesha
Nadeesha
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
070463xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register