කොට්ටාව, මාලබේ,මහරගමට මැදිව විද්‍යාල හංදියේ තනි නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.

House for Rent 74 views Used Rent ID: 42503
Rs 35,000

Published on 2023-03-26

Attributes

Contact Number 0721151236

Description

Scan QR QR CODE
කොට්ටාව, මාලබේ,මහරගමට මැදිව විද්‍යාල හංදියේ තනි නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. වාහන නැවතීමට ඉඩ පහසුකම් ඇත බ්‍රෝක මහතුන් කතාකිරීමෙන් වලකින්න මාස 6 අතිකාල මුදල් සහ දිගටම මාසික කුලිය දිය හැකි අයවලුන් පමණක් අමතන්න (මාසික කුලිය කතාකර ගැනීමට හැක)

Location

Hokandara
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
072115xxxx
0721151236
0721151236
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
072115xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register