කිඹුලාපිටිය- මීගමුවට 6Km ආසන්න නිවසක් කුලියට

House for Rent 90 views ID: 42992
Rs 28,000

Published on 2023-04-24

Attributes

Contact Number +94719911710

Description

Scan QR QR CODE
කිබුලාපිටිය මීගමුවට 5.8Km , ප්‍රදන පාර 245 බස් මාර්ගයට 260m පිටත පෝටිකෝව කාමර 03 (එක් කාමරයක් පමණක් වෙන්වූ නාන කාමරය සහ වැසිකිලිය සහිතය) කෑම කාමරය කුස්සිය පිටත වැසිකිලියක් සහිත නාන කාමර 01 අමතර වැසිකිලියක් (කොමෝඩ් රහිත ) විදුලිය සහ ජලය මෝටර් මගින් ලබා දී ඇත ටෙලිකොම් ස්ථාවර දුරකථන , PEO...

Location

Negombo
Gampaha
Sri Lanka
Get directions →
+9471991xxxx
SRIYANTHA PUSHPAKUMARA PE
SRIYANTHA PUSHPAKUMARA PE
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
+9471991xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register