උඩු මහලක් බදු දීමට(Upstairs For Lease)

House for Rent 55 views ID: 36626
Rs 1,000

Published on 2022-04-30

Description

Scan QR QR CODE
ඔරුගොඩවත්ත ප්‍රදේශයේ කුඩා උඩුමහලක් බදු දීමට ඇත.රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙකුට හෝ යුවලකට සුදුසු වේ. Rs.500,000.00 බෝකර්කරුවන්ටද ඇමතිය හැක. Small upstairs for lease in orugodawatta area. Suitable for working individual or couple. Brookers can also call.

Location

Colombo 09
Colombo
Get directions →
071053xxxx
Sampath Priyantha
Sampath Priyantha
2 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071053xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register