උඩු මහලක් කුලියට දිමට ඇත

House for Rent 112 views ID: 40800
Rs 25,000

Published on 2022-12-30

Description

Scan QR QR CODE
????මහරගම ගමිමාන පාර පලමුවන පටුමගේ උඩු මහල පිහිටා ඇත ????මාස 3ක key money ????රැකියාවක නියුතු යුවලක් සදහා ????මාසික කුලිය රැ 25.000 ????දවල් 1.00 න් පසු අමතන්න

Location

Maharagama
Colombo
Get directions →
077712xxxx
P.H  Amaraweera
P.H Amaraweera
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077712xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register