ආයෝජනයට සහ නිදහස් සාමකාමී පරිසරයක ජීවත් වීමට කදිම අවස්ථාවක්

House for Rent 28 views New Rent ID: 45277
Rs 50,000

Published on 2023-09-03. Modified on 2023-09-04.

Attributes

Contact Number 0758401470

Description

Scan QR QR CODE
**නානුඔය නගරයට ආසන්නව, ආයෝජනයට සහ නිදහස් සාමකාමී පරිසරයක ජීවත් වීමට කදිම අවස්ථාවක්!!* *නිවාඩු නිකේතනයක් සදහා තනා නිම කර ඇති, සුන්දර කදු වලින් වටවූ නව නිවස සහ බෝග වගාවට සුදුසු ඉඩමක් නානුඔය පැරකුම්පුර කුලියට දීමට ඇත!** නිදන කාමර 3නයි බාත්රූම් 3 යි උණු වතුර මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්�...

Location

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya
Sri Lanka
Get directions →
077929xxxx
Amila
Amila
1 active listings
Last online 3 weeks ago
Registered for 6+ years
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077929xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register