අංග සම්පුර්ණ මහල් නිවාස සංකීර්ණ නව නිවසක් විකීණීමට

Apartments for Sale 189 views ID: 41946
Rs 13,000,000

Published on 2023-02-25

Description

අංග සම්පුර්ණ මහල් නිවාස සංකීර්ණ නව නිවසක් විකීණීමට ගම්පහ නගරයේ residential Area හී (සුමේද පාසල අසල) මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ නව නිවසක් විකීණීමට  කාමර 02 (Ac/Fan)  සාලය  Dining Area  Kitchen With Pantry  මිල පසුව සාකච්ඡා කළ හැක වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 0713069940/ 0765341024

Location

Gampaha
Gampaha
Get directions →
076534xxxx
Chandana
Chandana
2 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076534xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register